Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

måndag 30 mars 2015

Teknikkurser på Linköpings universitet

Här följer några tips på kurser från Linköpings universitet som går på distans i höst, för dig som vill fördjupa dig inom teknikdidaktik:

Fristående kurs, Teknik, 7,5 hp - länk till mer information
En fristående kurs på kvartsfart, som läses på distans. Det är allmän behörighet, du behöver alltså inte vara lärare för att läsa den här kursen. Så här presenteras kursinnehållet:

I hela kursen relateras innehåll och förhållningssätt till teknikens didaktik. Kursen tar upp olika tankegångar om teknik liksom hur utvecklandet av olika standardlösningar bidrar till individers tekniska bildning.
Kursen behandlar några av teknikens centrala begrepp, modeller och teorier, så som t.ex. behov, drivkrafter och villkor. Genom dessa belyses även teknikens särart och dess dualistiska karaktär, liksom dess relation till hållbar utveckling. Olika tekniska arbetsformer, t.ex. konstruktionsarbete och teknisk dokumentation av olika slag illustreras i kursen, samt hur dessa ger olika möjligheter till lärande och kommunikation av teknisk kunskap.
Teknikundervisningens traditioner i den svenska grundskolan ges en historisk tillbakablick för att visa på skiftningar med avseende på ämnesinnehåll och arbetssätt/kunskapssyn i framför allt läromedel, kursplaner och andra nationella styrdokument. Teknikens och teknikundervisningens villkor belyses därvid även ur bland annat internationella, klass- och genusrelaterade aspekter. Kursen tar även upp perspektiv på olika värderings- och kunskapssyner inom teknik.

Teknik för lärare år 1-3, 7,5 hp - länk till mer information
En kurs på kvartsfart, som läses på distans. Ingår i lärarlyftet 2.

Teknik för lärare år 4-6, 7,5 hp - länk till mer information
En kurs på kvartsfart, som läses på distans. Ingår i lärarlyftet 2.  
Så här presenteras kursinnehållet för båda dessa kurser:

Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grund-läggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet för åren 1-3. Genom att följa och själva pröva den ämnesdidaktiska forskningens resultat kring lärande och elevers kunskapsutveckling i teknik övar deltagaren en förmåga att välja stoff och arbetsmetoder samt att planera, undervisa samt utvärdera sin undervisning.

Ämnesinnehållet är tematiserat och anknyter till läroplanens övergripande mål att relatera teknikämnet till frågor om hållbar utveckling, natur, människa och samhälle. Ämnesinnehållet utgår från grundskolans kursplaner och ger deltagarna både en fördjupad egen förståelse och kunskap och genom den ämnesdidaktiska forskningens resultat. Läro-medel, IKT-verktyg och olika ansatser till ett undersökande arbetssätt analyseras och problematiseras.

Teknikens sätt att generera ny kunskap och olika sätt att lösa problem studeras såväl teoretiskt som praktiskt. För att förstå den konstruerade världen behandlas teknikfilosofi och teknikhistoria, d.v.s. hur människan har definierat, betraktat och förhållit sig till tekniken. Därtill ingår det i kursen att hitta sätt att förstå och problematisera de behov, drivkrafter och villkor som ligger bakom teknikens utveckling. Hur detta påverkar människa, samhälle och natur samt vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få, är viktiga moment för att förstå begreppet hållbar utveckling.

Relationen mellan teknik, naturvetenskaperna och olika konstformer behandlas också, liksom perspektiv som har etisk karaktär och rör sociala och kulturella förändringar eller genus och makt. Platsens betydelse för lärandet exemplifieras genom att de studerande får genomföra undervisningsmoment på sina hemorter. Elevers problem att hantera struktur och funktionsbeskrivningar och att förstå tekniska system kommer att diskuteras liksom användandet av modeller och metaforer. Grundläggande kunskaper om den utbildningsvetenskapliga forskningsprocessen ingår i kursen och i projektform planerar, genomför och presenterar deltagarna en mindre ämnesdidaktisk studie.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar